Κατερίνη - Σαράντα πέντε (45) Θέσεις Εργασίας, υδρονομέων άρδευσηςΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχό- λησης, συνολικά σαράντα πέντε (45) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2017, ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής:
Σχόλια